Paslaugų naudojimosi taisyklės


Paslaugos teikėjas - UAB Bartus pro, įm.k: 301830781, registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras, toliau vadinamas Domenai.lt.

Domenai.lt yra interneto svetainių talpinimo (hostingo), dedikuotų bei virtualių privačių serverių (VPS) nuomos, domenų registravimo paslaugų teikėjas.

Domenai.lt yra registruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir jam suteiktas duomenų valdytojo identifikavimo kodas P4544.

Šias paslaugų teikimo sąlygas (toliau – sąlygos) turi priimti ir jų laikytis visi paslaugų užsakovai, jeigu atskirai raštu nesusitarta kitaip.

Domenai.lt turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti sąlygas. Sąlygų ir jų pakeitimų publikavimas tinklalapyje 30 dienų iki jų įsigaliojimo ir/arba pranešimo apie tai išsiuntimas Užsakovo nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu sutarties sąlygų ir/ar jų pakeitimų atskleidimu. Jeigu per 10 dienų nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo Užsakovas raštu nepareiškia noro nutraukti sutartį, bus laikoma, kad Užsakovas sutinka su sutarties pakeitimais.

1. Paslaugų užsakymas

1.1. Užsakovas pasirenka norimas paslaugas, užpildo tinklapyje pateiktą Užsakymo formą (toliau – forma) ir ją atitinkamu būdu išsiunčia Domenai.lt, tokiu būdu patvirtindamas sutarties sudarymo faktą ir tai, kad susipažino su šiomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Sutarties galiojimo laikotarpis – neterminuotas, jei Užsakovas nepageidauja kitaip.

1.2. Domenai.lt įsipareigoja Užsakovui teikti jo užsakytas paslaugas, pažymėtas pilnai ir teisingai užpildytoje ir atsiųstoje formoje, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Domenai.lt sutartą kainą, kuri yra nurodyta formoje. Paslaugos pradedamos teikti tą dieną, kai Domenai.lt gauna apmokėjimą.

1.3. Už teikiamas paslaugas Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo datos sumoka visą sumą, nurodytą Domenai.lt pateiktame išankstinio apmokėjimo pasiūlyme, į vieną iš išankstinio apmokėjimo pasiūlyme nurodytų banko sąskaitų. Užsakovas gali apmokėti paslaugas ir naudodamasis interneto bankininkystės nuorodomis esančiomis Domenai.lt tinklalapyje.

1.4. Jei Užsakovas nesilaiko nustatytų mokėjimo terminų, Domenai.lt turi teisę priskaičiuoti delspinigius po 0,02% nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, o Užsakovas privalo šiuos delspinigius sumokėti.

1.5. Užsakovas privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją, bei ne vėliau kaip per tris dienas informuoti Domenai.lt apie tokios informacijos bei kitus pasikeitimus, galinčius turėti įtakos šios sutarties įsipareigojimų vykdymui. Nepateikus teisingos informacijos ar nepranešus apie pasikeitimus, visos neigiamos pasekmės dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Užsakovui.

1.6. Vėlesni paslaugų atnaujinimai ir pakeitimai gali būti atliekami sudarant naujas sutartis.

1.7. Užsakovas įgyja teisę naudotis užsakytomis paslaugomis, įvykdęs visus savo įsipareigojimus.

1.8. Užsakovas užsisakydamas Domenai.lt paslaugas sutinka, kad sąskaitos už paslaugas bus teikiamos elektroninių būdu. Suteikiant saugų priėjimą prie vartotojo administravimo svetainės, prisijungiant tik su vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Domenai.lt pateikdamas naują sąskaitą informuoja apie tai Užsakovą el. paštu, bei gali atsiųsti sąskaitą el. paštu. Sąskaitos yra pateikiamos HTML formatu. Jei Užsakovas pageidauja sąskaitas gauti paštu, Užsakovas privalo padengti pašto, ar kurjerio išlaidas siunčiamai sąskaitai.

1.9. Užsakovui laiku neapmokant sąskaitos, Domenai.lt informuoja Užsakovą formoje nurodytu el. paštu arba telefonu, kad Domenai.lt gali sustabdyti paslaugų teikimą arba vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį jei Užsakovas neapmokės sąskaitos per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo datos.

1.10. Užsakovui neapmokant sąskaitos ilgiau kaip 30 dienų, Domenai.lt turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį arba sustabdyti paslaugų teikimą, nepranešęs Užsakovui.

1.11. Domenai.lt siunčia priminimus apie paslaugų galiojimo pabaigą, sąskaitas išankstiniam mokėjimui, bei PVM sąskaitas faktūras el. paštu, tačiau negali garantuoti el. laiškų pristatymo, todėl Užsakovui pats atsako už paslaugų pratęsimą. Užsakovui suteikiamos galimybės prasitęsti užsakytas paslaugas, bei stebėti paslaugų galiojimo laiką vartotojo administravimo svetainėje.

2. Paslaugų teikimas

2.1. Domenai.lt teikia Užsakovui paslaugas tik Užsakovui įvykdžius apmokėjimą už paslaugas.

2.2. Domenai.lt teikia Užsakovui paslaugas šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis.

2.3. Domenai.lt privalo prieš 1 darbo dieną informuoti Užsakovą apie planuojamus techninius pakeitimus arba profilaktinius darbus, dėl kurių gali kilti tam tikrų nesklandumų.

2.4. Domenai.lt įsipareigoja, kaip įmanoma greičiau bet ne ilgiau kaip per 48 valandas pašalinti paslaugos sutrikimus, gavus raštišką Užsakovo pretenziją ( faksu Nr.: +370 5 272 50 45), arba gavus Užsakovo el. Laišką - šiuo atveju pretenzija galioja tik Domenai.lt patvirtinus Užsakovo išsiųsto el. laiško gavimą. Šis punktas netaikomas nemokamų paslaugų vartotojams.

2.5. Domenai.lt įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Užsakovo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Užsakovo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

2.6. Nemokamų hostingo paslaugų teikimas Užsakovui yra nutraukiamas kitą dieną po paslaugų galiojimo pabaigos, jei Užsakovas nepatvirtina paslaugų pratęsimo paslaugos aprašyme numatytomis sąlygomis.

3. Informacijos talpinimo ir naudojimosi tinklalapiu sąlygos

3.1. Visa patalpintose svetainėse ir suteiktame elektroniniame pašte skelbiama ir laikoma informacija priklauso Užsakovui.

3.2. Draudžiama skelbti, saugoti, archyvuoti informaciją, kurioje propaguojama, platinama ar reklamuojama pornografija, smurtas ar kita neleistina veikla, kuri yra šmeižiančio, žeminančio, grasinančio pobūdžio, žeidžia žmogaus laisvę ir orumą, kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, pažeidžia asmens teisė į privatumą, atskleidžia komercines paslaptis, pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, taip pat kita informacija, kurią draudžia ar riboja LR įstatymai ar tarptautiniai susitarimai.

3.3. Naudojantis paslaugomis draudžiama atlikti veiksmus ir skelbti informaciją, kuri gali būti naudojama nepageidaujamų el.pašto laiškų (spam), kompiuterių virusų, kenkėjiškų programų arba kitokios, kenkiančios kompiuterinei įrangai informacijos siuntimui; kuriais galima neigiamai paveikti kompiuterinius tinklus ar atskirus tinklo įrenginius; kuria siekiama saugoti, naudoti ar platinti nelegalią programinę įrangą ar vykdyti kitą tinklo etiketu http://albion.com/netiquette draudžiamą veiklą.

3.4. Aptikus draudžiamą informaciją ar kitokius draudžiamus veiksmus, Domenai.lt be atskiro įspėjimo turi teisę sustabdyti arba nutraukti paslaugos teikimą, pašalinti tokio turinio informaciją ir įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka perduoti informaciją apie tai atitinkamoms institucijoms.

3.5. Aptikus bet kokius paslaugos teikimo trikdžius ar draudžiamą informaciją, prašome nedelsiant informuoti Domenai.lt.

3.6. Domenai.lt įspėję Užsakovą el.paštu arba telefonu, turi teisę pakeisti Užsakovo paslaugų planą jei Užsakovo interneto svetainė ar elektroninis paštas naudoja daugiau resursų nei įprasta, ir/arba kenkia kitiems Domenai.lt paslaugų vartotojams.

3.7. Siekiant užtikrinti sklandų el.pašto veikimą, el. laiškų siuntimas naudojantis hostingo paslaugomis yra ribojamas, serverio paslaugai šis apribojimas netaikomas. Naudojantis nemokamu paslaugų planu riba yra 100 laiškų per dieną vienai paskyrai, bet kuris mokamas paslaugų planas ribojamas iki 300 laiškų per dieną vienai paskyrai.

3.8. Hostingo paslaugos neskirtos interneto projektams kurių paskirtis yra disko vietos ir/ar duomenų srauto naudojimas. Tokių projektų pavyzdžiai gali būti: duomenų saugyklos, archyvavimas, video transliacijos, audio transliacijos, angliškai "streaming" tipo paslaugos, ir kt.

3.9. Jeigu užsakytai hostingo paslaugai taikoma speciali domenų registravimo/pratęsimo kaina, ji taikoma tik 1 (vienam) domenui. Bet kokioms papildomoms paslaugoms susijusioms su domeno valdymu bei administravimu yra taikomi standartiniai paslaugų įkainiai.

3.10. Jeigu užsakytai hostingo paslaugai taikoma speciali SSL sertifikato registravimo/pratęsimo kaina, ji taikoma tik 1 (vienam) domenui. Bet kokioms papildomoms paslaugoms susijusioms su SSL sertifikato valdymu bei administravimu yra taikomi standartiniai paslaugų įkainiai.

3.11. Hostingo paslaugai "Domenas + paštas + svetainė + sertifikatas" suteikiamas "Comodo Positive" SSL sertifikatas, kuris galioja 1 (vienam) domenui ir 1 (vienam) subdomenui. Sertifikatą galima registruoti tik domeno pavadinimui (pvz.: domenai.lt) ir pagrindiniam subdomenui www (pvz.: www.domenai.lt).

3.12. Pagal nutylėjimą, kiekvienai hostingo paskyrai yra taikomas 100 000 inode (failų) limitas. Įprastomis sąlygomis, šią ribą sunku pasiekti. Jei hostingo paskyroje kaupiasi pernelyg daug failų, Paslaugų teikėjas informuoja apie tai Užsakovą el. paštu ar telefonu. Jei per sutartą laiką Užsakovas nesumažina naudojamo inode kiekio, Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Užsakovo užsakytą paslaugų planą ar padidinti esamo paslaugų plano kainą atsižvelgiant į viršytų resursų kiekį.

4. Domenų registravimo taisyklės

4.1. Domenai.lt registruoja domenus tik pagal Užsakovo pateiktą informaciją.

4.2. Užsakovas, nurodydamas domeno užsakovo informaciją užtikrina, kad nurodo teisingą domeno savininką identifikuojančią informaciją ir turi teisę nurodyti tokią informaciją.

4.3. Užsakovas, užsisakydamas domeno atkūrimo iš karantino arba užsakovo keitimo paslaugą, užtikrina, kad turi teisę į nurodyto domeno nuosavybę.

4.4. Užsakovas sutinka ir supranta, kad jo pateikti asmens duomenys bus naudojami domeno registracijai.

4.5. Domeno užsakovo duomenys bus pateikiami viešoje tarptautinėje WHOIS duomenų bazėje, kuri naudojama siekiant identifikuoti domenų užsakovą. Priklausomai nuo pasirinkto domeno galūnės, skirtingi registrai taiko skirtingas asmens duomenų atvaizdavimo taisykles. Pvz.: .lt domenų registras fizinio asmens duomenys apsaugo viešai nurodydamas tik užsakovo inicialus, Juridinio asmens atveju nurodomi pilni užsakovo duomenys, .com, .net ir kiti domenai atskleidžia pilną informaciją.

4.6. Užsakovas gali užsisakyti asmens duomenų apsaugos paslaugą iš Domenai.lt. Užsakius paslaugą, Užsakovo duomenys WHOIS duomenų bazėje bus pakeisti kitais duomenimis taip apsaugant Užsakovo asmens duomenis. Šios paslaugos užsakymas neatleidžia nuo teisinės atsakomybės. Paslauga galima ne visiems domenams, dėl paslaugos įkainių teiraukitės Domenai.lt pagalbos telefonu ar el. paštu.

5. Atsakomybės apribojimas ir paslaugų nutraukimas

5.1. Domenai.lt stengiasi užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę, tačiau neatsako už šių paslaugų nepertraukiamumą ar kitokius paslaugos teikimo sutrikimus, jei tai atsitiko ne dėl Domenai.lt kaltės.

5.2. Domenai.lt neatsako už talpinamose svetainėse Užsakovo pateikiamos informacijos (taip pat ir už joje pateiktas nuorodas į kitus tinklalapius) turinį, jo nekontroliuoja ir nedaro kitos įtakos. Visa atsakomybė už talpinamos informacijos teisingumą, atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams, už elektroninio pašto naudojimą pagal paskirtį ir juo siunčiamos informacijos turinį tenka Užsakovui.

5.3. Užsakovas laisvai disponuoja patalpintu tinklalapiu ir suteiktu elektroniniu paštu, naudoja jį savo nuožiūra ir savo rizika, pats atsako už suteikiamo slaptažodžio slaptumo išsaugojimą ir naudojimą.

5.4. Užsakovas, pažeidęs šias taisykles, trečiųjų asmenų teises, galiojančius įstatymus, yra asmeniškai atsakingas už tokius pažeidimus, jais padarytą žalą ir kitokias neigiamas pasekmes. Informacija apie Užsakovą be atskiro įspėjimo gali būti atskleista įstatymų nustatytais atvejais tokią teisę turintiems asmenims.

5.5. Domenai.lt pasilieka teisę be atskiro įspėjimo nutraukti paslaugų teikimą, jeigu talpinamose svetainėse Užsakovo pateikiamos, saugomos, archyvuojamos informacijos ir medžiagos turinys ar išraiškos priemonės pažeidžia ar gali pažeisti LR galiojančius įstatymus, arba jeigu elektroninis paštas naudojamas pažeidžiant kitų asmenų teises ar galiojančias teisės, etikos ar moralės normas. Tokiu atveju sumokėtos įmokos negrąžinamos.

5.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ir atsisakyti paslaugų teikimo, apie tai prieš 30 dienų raštu informuodamas Domenai.lt, jei Domenai.lt neužtikrina paslaugos kokybės (virtualus serveris neveiks daugiau kaip 36 valandas per kiekvieną kalendorinį mėnesį). Tokiu atveju Domenai.lt grąžina Užsakovui jo sumokėta mokestį už likusį laikotarpį nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie sutarties nutraukimą datos.

5.7. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ir atsisakyti paslaugų teikimo, apie tai prieš 30 dienų raštu informuodamas Domenai.lt, dėl kitų priežasčių. Tokiu atveju sumokėtos įmokos Užsakovui negrąžinamos.

5.8. Jei Domenai.lt negali užregistruoti domeno dėl neteisingai ar nepilnai pateiktos Užsakovo informacijos, pinigų grąžinimo atveju, Užsakovui bus grąžinta suma atėmus mokėjimo paslaugų teikėjo komisinius mokesčius, kurie buvo taikomi Domenai.lt paslaugos užsakymo metu.

5.9. Mokestis už užregistruotus domenus negrąžinimas jokiais atvejais.

5.10. Domenai.lt pasilieka teisę be atskiro įspėjimo nutraukti paslaugų teikimą, jeigu Užsakovas pažeidžia paslaugų teikimo sąlygas. Tokiu atveju sumokėtos įmokos negrąžinamos.

5.11. Jeigu Užsakovui, paslaugos nutraukimo atveju, pagal šiose taisyklėse numatytas sąlygas priklauso sumokėtų įmokų grąžinimas, tačiau Užsakovas nutraukia paslaugą, kuriai yra taikoma speciali domeno arba/ir SSL sertifikato registravimo/pratęsimo kaina, tokiu atveju sumokėtos įmokos bus grąžinamos atskaičius Domenai.lt nustatytą mokestį už domeną arba/ir SSL sertifikatą. Apie mokesčio dydį Užsakovas bus informuojamas individualiai, patvirtinant paslaugų atsisakymą. Nustatytas mokesčio dydis yra galutinis ir neginčijamas.

5.12. Jeigu Užsakovas pateikia prašymą grąžinti sumokėtas įmokas dėl bet kokios priežasties (pvz.: pavedimas atliktas ne iš tos sąskaitos, neteisinga suma ar pan.), tačiau tai įvyksta ne dėl Domenai.lt kaltės ir neapima nei vieno atvejo numatyto šioje paslaugų teikimo sutartyje, tokiu atveju sumokėtos įmokos bus grąžinamos atskaičius Domenai.lt nustatytą mokestį. Apie mokesčio dydį Užsakovas bus informuojamas individualiai, patvirtinant paslaugų atsisakymą. Nustatytas mokesčio dydis yra galutinis ir neginčijamas.

Paslaugų teikimo sąlygos paskutinį kartą keistos 2023 02 08 d.

Vilnius

(© 2004 - 2024) Domenai.lt