Domenai.lt privatumo politika


1. Asmens duomenų tvarkymas

1.1. Domenai.lt saugo ir gerbia Užsakovų (fizinių asmenų, kurie naudojasi Domenai.lt teikiamomis paslaugomis) privatumą, todėl šios privatumo nuostatos skirtos padėti suprasti, kokius duomenis renka, kodėl juos renka ir ką su jais daro Domenai.lt. Taip pat čia numatyti pagrindai, kuriais Domenai.lt kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka Domenai.lt arba kuriuos perduoda patys Užsakovai.

1.2. Visi Užsakovų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės reikalavimų. Domenai.lt, įgyvendindami tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Užsakovų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

1.3. Užsakovai yra laikomi susipažinusiais su asmens duomenų tvarkymo nuostatomis, kai užpildydami užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Paslaugų naudojimosi ir asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

1.4. Domenai.lt gali rinkti ir tvarkyti informaciją, kurią Užsakovai nurodo užsakinėdami paslaugas šiame tinklalapyje, adresu https://www.domenai.lt/ bei administruodami Domenai.lt paskyrą. Ši informacija apima informaciją, pateikiamą pildant užsakymą, administruojant Domenai.lt paskyrą, prenumeruojant naujienas, siunčiant pranešimus paskyroje ar el. paštu, kreipiantis dėl papildomų paslaugų suteikimo ar pranešant apie tinklalapio ar duomenų bazių sutrikimus. Domenai.lt taip pat renka Užsakovų pateiktų užsakymų informaciją apie užsakymo eigą.

1.5. Domenai.lt renka ir tvarko toliau išvardintus asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pateiktų užsakymų eigą ir istoriją, IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai paslaugų Užsakovas juos suteikia, Užsakovų užklausų ir nusiskundimų istoriją, kitus duomenis, kuriais paslaugų Užsakovas pateikia užsakydamas domenų registravimo paslaugas (pvz. gimimo datą ir panašiai). Pateiktas asmens duomenų sąrašas nėra baigtinis, nes priklausomai nuo pasirinkto domeno registro šalies registro tvarkytojas gali pareikalauti papildomų asmens duomenų. Tais atvejais, kai Užsakovas iš Domenai.lt užsako tam tikras kitas trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas ir tokių paslaugų suteikimui tretiesiems asmenis yra būtina perduoti Užsakovo asmens duomenis, jis supranta bei sutinka, kad Domenai.lt perduotų tokius duomenis.

1.6. Dalis aukščiau pateiktų asmens duomenų yra surenkami iš Užsakovų tiesiogiai, pavyzdžiui, duomenys, Užsakovui užsakius paslaugas ir sukūrus paskyrą. Kita dalis asmens duomenų surenkama netiesiogiai, pvz., tinklo ir vietos duomenys. Domenai.lt taip pat saugo duomenų bazėse talpinamą Užsakovų informaciją (svetainių informaciją, elektroninių paštų ir t.t.), tačiau šios informacijos Domenai.lt patys nenaudoja, o ji yra automatiškai saugoma bei kaupiama Domenai.lt serveriuose tam, kad užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą.

1.7. Domenai.lt gali statistiniais tikslais rinkti ir naudoti su Užsakovo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis (pvz. duomenis apie įsigytas prekes, užsakymo eigą). Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Užsakovo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

1.8. Domenai.lt tvarko Užsakovų asmens duomenis, nes tai būtina Užsakovo užsakytai paslaugai suteikti (pvz. užregistruojant domeną registruose ir panašiai) taip pat tam, kad Domenai.lt įvykdytų savo įsipareigojimus, kuriuos nustato teisės aktai (pvz. sąskaitų faktūrų išrašymui).

1.9. Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo tikslai: užsakymo apdorojimui, administravimui; Užsakovo identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Domenai.lt tinklalapyje; sąskaitų už užsakytas paslaugas ir kitų finansinių dokumentų išrašymui; problemų, susijusių su paslaugų teikimu išsprendimui; susisiekimui su Užsakovu, pasikeitus Užsakovo įsigytų paslaugų sąlygoms; kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui; savalaikiam ir tinkamam atsakymų į Užsakovo užklausas, prašymus pateikimui; verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę.

1.10. Domenai.lt be Užsakovo išankstinio sutikimo jo asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims. Toks perdavimas būtinas tik tais atvejais, kai reikia įvykdyti užsakymą – užregistruoti domeną. Domenai.lt neatsako, kaip domenų užsakymui pateikti duomenys registrams toliau yra naudojami. Jeigu domenas užsakomas ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, duomenys tvarkomi pagal tos valstybės teisės aktus. Kiekvieną kartą Užsakovui registruojant domeną per Domenai.lt sistemą, jis yra informuojamas bei sutinka su tuo, kad jo pateikti asmens duomenys bus perduoti tretiesiems asmenims - domenų registro tvarkytojams. Pažymėtina, kad ne Domenai.lt pasirenka domeno registrą, o Užsakovas, todėl Užsakovas pateikdamas užsakymą registruoti jo domeną tam tikrame registre sutinka su tuo, kad būtent tam registrui būtų perduoti jo asmens duomenys bei tas registras juos tvarkytų, o Domenai.lt neatsako už teisėtai su Užsakovo sutikimu registrams perduotų asmens duomenų panaudojimą tuose registruose.

1.11. Domenai.lt taip pat įspėja Užsakovą, kad domeno Užsakovo duomenys bus pateikiami viešoje tarptautinėje WHOIS duomenų bazėje, kuri naudojama siekiant identifikuoti domenų Užsakovą. Priklausomai nuo pasirinkto domeno galūnės, skirtingi registrai taiko skirtingas asmens duomenų atvaizdavimo taisykles. Pvz.: .lt domenų registras fizinio asmens duomenis apsaugo viešai nurodydamas tik Užsakovo inicialus, Juridinio asmens atveju nurodomi pilni Užsakovo duomenys, .com, .net ir kiti domenai šiuo metu atskleidžia visą domeno Užsakovo informaciją.

1.12. Esant galimybei, Užsakovas gali užsisakyti asmens duomenų apsaugos paslaugą iš Domenai.lt. Užsakius paslaugą, Užsakovo duomenys WHOIS duomenų bazėje bus pakeisti kitais duomenimis taip apsaugant Užsakovo asmens duomenis. Šios paslaugos užsakymas neatleidžia domeno užsakovo nuo teisinės atsakomybės jam valdant domeną. Paslauga galima ne visiems domenams, dėl paslaugos įkainių teiraukitės Domenai.lt pagalbos telefonu ar el. paštu.

1.13. Asmens duomenys be atskiro Užsakovo sutikimo gali būti pateikti tik teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų numatytais atvejais.

1.14. Užsakovams suteikiamos tam tikros teisės, susijusios su jų asmens duomenų apsauga, kurios yra:

  • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisė reikalauti, kad Domenai.lt nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su Užsakovu susijusius asmens duomenis;
  • teisė reikalauti, kad Domenai.lt perduotų visą ar dalį Užsakovo pateiktos informacijos Užsakovui ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yra technologiškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);
  • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas (pvz., kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai);
  • teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;
  • teisė kreiptis į atsakingą duomenų apsaugos instituciją bei pateikti skundą dėl jo asmens duomenų tvarkymo neteisėtumo;
  • teisė kreiptis į Domenai.lt el.paštu info@domenai.lt ir atsisakyti Užsakovui el.paštu ar telefonu siunčiamų naujienų.

1.15. Visi klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu gali būti pateikiami elektroninio pašto adresu info@domenai.lt. Kilus abejonėms dėl Užsakovo tapatybės Domenai.lt gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai identifikuotų Užsakovą.

1.16. Užsakovų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt. Domenai.lt rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti elektroninio pašto adresu info@domenai.lt arba telefonu: +370 5 204 87 77 su atsakingais asmenimis Domenai.lt, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

1.17. Domenai.lt naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pvz., trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais). Tokių paslaugų tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Užsakovo asmens duomenų. Šiuo atveju Domenai.lt užtikrina, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

1.18. Tvarkant nepilnamečio asmens duomenis sutikimo pagrindu, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis yra sulaukęs bent 16 metų. Jeigu tokiam nepilnamečiui nėra 16 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tokiu atveju, jei sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido nepilnamečio tėvai arba globėjai, todėl jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamiesi Domenai.lt paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų ar globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo Domenai.lt. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 16 metų asmuo, naudotis Domenai.lt paslaugomis ir turiniu galite tik Jūsų tėvams ar globėjams dėl to davus sutikimą raštu Domenai.lt, kuris iki paslaugų užsakymo formos užpildymo privalo būti atsiųstas Domenai.lt el. paštu.

1.19. Užsakovo paskyroje pateikti ir užsakymams vykdyti renkami duomenys saugomi tol kol yra aktyvi Užsakovo paskyra, nebent teisės aktai nustato kitokius, ilgesnius saugojimo terminus. Neaktyvių paskyrų Užsakovo asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip vienerius metus, nebent teisės aktai nustato kitokius, ilgesnius saugojimo terminus.

1.20. Domenai.lt rekomenduoja Užsakovams papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių: neatskleisti prisijungimo prie paskyros duomenų tretiesiems asmenims; pasirinkti slaptažodį, sudarytą bent iš 8 simbolių; vengti to paties slaptažodžio naudojimo skirtinguose tinklalapiuose internete; atnaujinti savo programinę įrangą ir pasirūpinti antivirusine apsauga. Domenai.lt neatsako už asmens duomenų informacijos atskleidimą tretiesiems asmenims, jeigu tai įvyko dėl Užsakovo kaltės.

2. Slapukų naudojimas Domenai.lt

2.1. Domenai.lt informuoja, kad savo el. puslapyje naudoja slapukus (cookies). Tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote Domenai.lt svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

2.2. Ši politika paaiškina kaip Domenai.lt naudoja slapukus. Ši politika gali būti dalinai pakeista be išankstinio perspėjimo. Siekdami užtikrinti, kad naudojatės atnaujinta informacija apie slapukų naudojimą, prašome reguliariai peržiūrėti šią politiką apie galimus pasikeitimus. Naudodamiesi Domenai.lt tinklapiu sutinkate su slapukų patalpinimu jūsų kompiuteryje, atsižvelgiant į šioje politikoje išdėstytas taisykles. Jei jūs nesutinkate priimti slapukų iš šio tinklapio, prašome atjungti savo slapukų palaikymą interneto naršyklėje arba atsisakyti naudotis šiuo tinklapiu.

2.3. Domenai.lt naudoja vidinius savo sistemos slapukus. Šie slapukai yra naudojami tam, kad būtų identifikuotas vartotojas jam teikiant paslaugas, taip pat reklamos sekimui, Domenai,lt svetainės statistinei informacijai rinkti (apie apsilankymus svetainėje, suprasti, kaip lankytojai naudoja svetainę, ir padėti spręsti su svetaine susijusius klausimus ir pan.).

2.4. Domenai.lt taip pat naudoja trečiųjų asmenų slapukus: google analytics, facebook ir google pixel, Intercom, Hotjar, todėl tretieji asmenys per minėtas programas taip pat gali naudoti slapukus Domenai.lt svetainėje. Šių įmonių slapukų naudojimui taikomos jų privatumo politikos, o ne Domenai.lt privatumo politika.

2.5. Dauguma interneto naršyklių pagal pradinius nustatymus priima slapukus. Tačiau Jūs turite galimybę atjungti slapukus, pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Taip pat galima sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus, kad galėtumėte priimti tik atitinkamus slapukus, arba gauti perspėjimo pranešimą, kiekvieną kartą leidžiantį jums nuspręsti ar norite saugoti slapukus savo kompiuteryje. Norint valdyti slapukus savo kompiuteryje, tam yra įvairios galimybės, pvz., jums padės „pagalbos (ang. help)" sekcija Jūsų naršyklėje. Taip pat Jūs galite ištrinti ar išjungti sukauptą informaciją. Kadangi Domenai.lt slapukai leidžia prisijungti prie pagrindinių tinklapio funkcijų rekomenduojame, kad paliktumėte slapukų palaikymą įjungtą. Jei slapukų palaikymas išjungtas, tai gali riboti tinklapio naudojimą.